Informacje ogólne dotyczące zakresu Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo to zakres dla kandydatów na studia stacjonarne stopnia drugiego kierunku Informatyka, dostępny od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020. Został on przygotowany w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej (ZPRPCz).

Zakres Cyberbezpieczeństwo powstał na bazie współpracy Politechniki Częstochowskiej z wywodzącymi się z otoczenia gospodarczego liderami branży IT.

Z racji faktu finansowania zakresu Cyberbezpieczeństwo z projektu ZPRPCz każdy student tego zakresu zostaje uczestnikiem projektu. Może to być traktowane jako cenne doświadczenie zawodowe, szczególnie w kontekście oczekiwań rynku pracy. Ma to także inne wymierne zalety, ponieważ z racji uczestnictwa we wspomnianym projekcie: (1) Jest dostęp do nowoutworzonych i wyposażonych ze środków projektu, specjalizowanych laboratoriów dydaktycznych, przeznaczonych na potrzeby realizacji zajęć. (2) Jest możliwość brania czynnego udziału w specjalizowanych warsztatach i zajęciach realizowanych przez partnerów zewnętrznych. (3) Jest dostęp do dedykowanych materiałów dydaktycznych, przygotowanych w ramach projektu na potrzeby zajęć. (4) Jest możliwość odbycia stażu poza uczelnią z finansowaniem zakwaterowania i systemem diet. Sformułowane w regulaminie warunki przystąpienia do projektu są dostępne w regulaminie.

Zalety zakresu Cyberbezpieczeństwo

Nowoczesna i systematycznie aktualizowana tematyka

Zakres Cyberbezpieczeństwo stwarza doskonałe możliwości w zakresie poznania najnowszych technologii, metod, narzędzi i dobrych praktyk związanych z szeroko rozumianym cyberbezpieczeństwem na poziomie sieci komputerowej, danych, systemu informatycznego, przedsiębiorstwa, regulacji prawnych, etc..

Doskonałe wpasowanie w potrzeby rynku pracy

Tematyka zakresu Cyberbezpieczeństwo doskonale wpasowuje się w aktualne oczekiwania rynku pracy i systematycznie ewoluuje z uwzględnieniem zmieniających się trendów w branży informatycznej.

Wyśmienity kontakt z prowadzącymi zajęcia

Zakres Cyberbezpieczeństwo jest prowadzony przez osoby z dwóch katedr (KISIKI) z dużym doświadczeniem informatycznym oraz przyjaznym podejściem do studentów. Wszelkie uwagi, pomysły, problemy i sprawy dotyczące zakresu Cyberbezpieczeństwo można zgłaszać osobom wymienionym w sekcji Dane kontaktowe.

Możliwość realizacji ciekawej pracy magisterskiej oraz dalszego rozwoju naukowego

Studia w zakresie Cyberbezpieczeństwo zapewniają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do przygotowania interesującej pracy magisterskiej o wysokim potencjale wdrożeniowym lub/i charakterze naukowym. Najlepsi absolwenci mogą ubiegać się o kontynuację swojej edukacji w ramach studiów doktoranckich.

Zajęcia prowadzone przez doświadczonych pracowników uczelni oraz specjalistów zewnętrznych

Prowadzenie zajęć dydaktycznych przez doświadczonych pracowników uczelni oraz specjalistów zewnętrznych gwarantuje możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy teoretycznej i odpowiednich umiejętności praktycznych w wielu różnorodnych aspektach cyberbezpieczeństwa.

Zajęcia prowadzone w nowoutworzonych, dedykowanych laboratoriach na terenie uczelni

Zakres Cyberbezpieczeństwo powstał w ramach projektu ZPRPCz, którego realizacja wiązała się z utworzeniem dedykowanej, nowoczesnej bazy laboratoryjnej na terenie Politechniki Częstochowskiej. Powstała ona na potrzeby prowadzenia zajęć w ramach zakresu Cyberbezpieczeństwo.

Możliwość odbycia wizyt studyjnych w siedzibach partnerów zewnętrznych

Możliwość odbycia wizyt studyjnych w siedzibach partnerów zewnętrznych daje możliwość zapoznania się z praktycznymi aspektami cyberbezpieczeństwa, wdrożonymi w przedsiębiorstwach partnerów zewnętrznych.

Możliwość odbycia staży zawodowych w siedzibach partnerów zewnętrznych

Możliwość odbycia staży zawodowych w siedzibach partnerów zewnętrznych stwarza okazję do praktycznego poznania szczegółów dotyczących cyberbezpieczeństwa, wdrożonych w przedsiębiorstwach partnerów zewnętrznych.

Przedmioty zakresu Cyberbezpieczeństwo

Przedmioty zakresu Cyberbezpieczeństwo zostały dobrane w taki sposób, aby przygotować studentów i absolwentów do wykonywania zawodów: administratora bezpieczeństwa, operatora systemów bezpieczeństwa, analityka bezpieczeństwa, testera oprogramowania, audytora bezpieczeństwa i śledczego. Harmonogram studiów stacjonarnych na bieżący rok akademicki jest dostępny tutaj.

Zestaw przedmiotów zakresu Cyberbezpieczeństwo oraz ich zakres zostały uzgodnione z przedstawicielami otoczenia gospodarczego branży IT, wykorzystującymi złożone systemy informatyczne i zajmującymi się ich zabezpieczaniem.

Przedmioty zakresu Cyberbezpieczeństwo pozwolą bezproblemowo podjąć nowe wyzwania w pracy zawodowej, ewentualnie pracy naukowej - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki posiada stosowne uprawnienia do nadawania stopnia magistra, doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie informatyka techniczna.

Przedmioty zakresu Cyberbezpieczeństwo są m.in. następujące:

Aspekty regulacyjne, strategiczne, normy i standardy cyberbezpieczeństwa

Audyt bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo aplikacji mobilnych i webowych

Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych i mobilnych

Bezpieczeństwo sieci komputerowych

Certyfikacja w cyberbezpieczeństwie

Elementy informatyki śledczej

Język angielski

Kryptoanaliza

Kryptografia

Metodology of scientific research

Modelowanie i analiza systemów informatycznych

Rynek pracy

Systemy baz danych

Szkolenie dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia

Sztuczna inteligencja w cyberbezpieczeństwie

Technologiczne, społeczne i psychologiczne aspekty bezpieczeństwa danych

Technologie, metody, narzędzia i dobre praktyki podwyższające bezpieczeństwo teleinformatyczne

Weryfikacja tożsamości

Wykrywanie i analizowanie zagrożeń oraz reagowanie na incydenty naruszające bezpieczeństwo

Zaawansowane metody analizy danych

Zagrożenia w cyberprzestrzeni

Zapewnienie ciągłości funkcjonowania organizacji

Zarządzanie infrastrukturą sieci komputerowych

Prowadzący zajęcia w zakresie Cyberbezpieczeństwa

Zajęcia w zakresie Cyberbezpieczeństwa są prowadzone przez życzliwych studentom pracowników naukowych z dużym doświadczeniem praktycznym, którzy systematycznie śledzą trendy zmian w branży informatycznej i uwzględniają je w prowadzonej przez siebie działalności dydaktycznej. Należą oni do dwóch zaprzyjaźnionych katedr informatycznych Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej: Katedry Inteligentnych Systemów Informatycznych (KISI) oraz Katedry Informatyki (KI). Współpraca wymienionych katedr skutkuje wykorzystaniem ich najlepszych doświadczeń naukowych, zawodowych i dydaktycznych na potrzeby uatrakcyjnienia zajęć prowadzonych w zakresie Cyberbezpieczeństwa.

Łukasz Bartczuk

Dr inż.

Janusz Bobulski

Dr hab. inż., prof. PCz

Piotr Dziwiński

Dr inż.

Tomasz Gałkowski

Dr inż.

Rafał Grycuk

Dr inż.

Kamil Halbiniak

Dr inż.

Artur Jakubski

Dr

Mariusz Kubanek

Dr hab. inż., prof. PCz

Artur Starczewski

Dr inż.

Sabina Szymoniak

Dr inż.

Zajęcia warsztatowe i staże w zakresie Cyberbezpieczeństwa

Atutem studiowania na zakresie Cyberbezpieczeństwa, wynikającym z realizacji projektu ZPRPCz, są zajęcia warsztatowe oraz staże.

Zajęcia warsztatowe odbywają się na terenie Politechniki Częstochowskiej i realizowane są w całości przez zewnętrznych specjalistów z branży IT. Planowane są zajęcia o następującej tematyce: analiza wsteczna oprogramowania w ćwiczeniach, jednolity rynek cyfrowy- polityka Unii Europejskiej w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwo aplikacji sieciowych w ćwiczeniach i system cyberbezpieczeństwa RP.

Straże są dostępne dla studentów, którzy chcą poza uczelnią nabyć doświadczenia zawodowego w podmiotach zewnętrznych związanych z branżą informatyczną. Osoby takie otrzymają dofinansowanie zakwaterowania i utrzymania, wynikające z uczestnictwa w projekcie ZPRPCz.

Prace magisterskie realizowane w zakresie Cyberbezpieczeństwa

Studenci zakresu Cyberbezpieczeństwo mają dużą swobodę w zakresie wyboru tematyki swojej pracy magisterskiej i katedry, w której będzie ona realizowana. Powinna być ona uzgodniona z wybranym przez siebie promotorem. Możliwe jest także realizowanie pracy we współpracy z podmiotem zewnętrznym.

Jeśli jesteś studentem zakresu Cyberbezpieczeństwo, który ma problem ze znalezieniem promotora swojej pracy magisterskiej, skontaktuj się z koordynatorem zakresu Cyberbezpieczeństwo, który Ci w tym pomoże. Niezbędne dane kontaktowe zostały zamieszczone w dalszej części tej strony.

Dane kontaktowe opiekunów zakresu Cyberbezpieczeństwo

Dążymy do tego, aby studiowanie w zakresie Cyberbezpieczeństwa było pod każdym względem satysfakcjonujące. Jeśli jesteś osobą, która staje przed koniecznością wyboru zakresu i ma do nas pytania, skontaktuj się. Jeśli jesteś osobą, która już studiuje w zakresie Cyberbezpieczeństwa i ma pytania, problemy, uwagi lub pomysły, które dotyczą zakresu lub któregokolwiek z jego przedmiotów specjalistycznych, także skontaktuj się z nami. Ważne dla Ciebie pytania nie pozostaną bez naszej odpowiedzi. Prosimy o kontakt z następującą osobą:

Prof. dr hab. inż. Robert Nowicki
Katedra Inteligentnych Systemów Informatycznych
Al. Armii Krajowej 36, 42-202 Częstochowa
pokój 518
adres e-mail: robert.nowicki@pcz.pl
telefon do pokoju 518: +48 343250557

Sprawa wyboru zakresu studiów determinuje nie tylko Twoje działania uczelniane, ale także kształtuje Twoją zawodową przyszłość. Należy ją właściwie przemyśleć.

Projekt Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej” posiada numer POWR.03.05.00-00-Z008/18, jest on realizowany w Politechnice Częstochowskiej w latach 2019–2023 (od 1 lipca 2019 roku), uzyskał on finansowanie w kwocie 10 982 694,74 zł w ramach konkursu Zintegrowane Programy Uczelni zorganizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych). Kwota finansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 9 256 215,13 zł.

Celem projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej” jest podniesienie kompetencji studentów Politechniki Częstochowskiej studiujących na studiach I i II stopnia oraz poprawa jakości funkcjonowania i zarządzania uczelnią. Informacja o projekcie dostępna jest pod adresem: pcz.pl/pl/zprpcz. Wydziałowym koordynatorem projektu jest:

Dr inż. Milena Trzaskalska
Katedra Technologii i Automatyzacji
Al. Armii Krajowej 19c, 42-202 Częstochowa
pokój 114 (budynek C)
adres e-mail: trzaskalska@ipp.pcz.pl
telefon do pokoju 114 w budynku C: +48 343250655

Udostępnianie strony zakresu